Γερμανικά

ΠΤΥΧΙΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ GOETHE – INSTITUT

 Τα πτυχία γλωσσομάθειας που χορηγούνται από το Ινστιτούτο GOETHE είναι προσανατολισμένα στις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και χαρακτηρίζονται από υψηλό κύρος.  Αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και επιτρέπουν την εισαγωγή σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας.

 Οι εξετάσεις διεξάγονται, ανάλογα με το επίπεδο, δύο έως τρεις φορές το χρόνο.

 Goethe - Zertifikat A1: Start Deutsch 1

 Αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας των έξη επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Για την απόκτησή του απαιτούνται πολύ απλές γλωσσικές γνώσεις.

Οι εξετάσεις γι’ αυτό το επίπεδο διεξάγονται Μάρτιο και Οκτώβριο.

Fit in Deutsch 1

H εξέταση Fit in Deutsch 1 πιστοποιεί γνώση της γερμανικής γλώσσας και απευθύνεται σε εφήβους μεταξύ 10 και 15 ετών. Η επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση Fit in Deutsch 1 πιστοποιεί την περάτωση του πρώτου επιπέδου -Α1- του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Μάιο – Νοέμβριο).

 

  Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2

 Αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας των έξη επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Για την απόκτησή του απαιτούνται βασικές γλωσσικές γνώσεις.

Οι εξετάσεις γι’ αυτό το επίπεδο διεξάγονται Μάρτιο και Οκτώβριο.

Fit in Deutsch 2

H εξέταση Fit in Deutsch 2 πιστοποιεί τη γνώση της γερμανικής γλώσσας και απευθύνεται σε εφήβους μεταξύ 11 και 16 ετών. Η επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση Fit in Deutsch 2 πιστοποιεί την περάτωση του δεύτερου επιπέδου -Α2- του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Μάιο – Νοέμβριο).

 

  Goethe - Zertifikat Β1: Zertifikat Deutsch

 Αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας των έξη επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Με την απόκτηση αυτού του πτυχίου αποδεικνύει ο σπουδαστής ότι έχει στέρεες βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης και είναι σε θέση να ανταποκρίνεται λεκτικά στις σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις.

Οι εξετάσεις γι’ αυτό το επίπεδο διεξάγονται Ιανουάριο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο.

  Goethe - Zertifikat Β2

 Αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας των έξη επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Το πιστοποιητικό Goethe - Zertifikat Β2 προϋποθέτει προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο. Ο σπουδαστής είναι σε θέση να κατανοεί βασικά νοήματα συγκεκριμένων και αφηρημένων θεμάτων σε ένα ευρύ φάσμα κειμένων καθώς και να συζητά ενεργά για θέματα που του είναι οικεία.

Οι εξετάσεις γι’ αυτό το επίπεδο διεξάγονται Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο.

  Goethe - Zertifikat C1

 Αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (C1) της κλίμακας των έξη επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Το πιστοποιητικό Goethe - Zertifikat C1 προϋποθέτει πολύ προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο. Ο σπουδαστής είναι σε θέση να κατανοεί χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα εκτενή προφορικά και γραπτά  κείμενα και να εκφράζεται προφορικά με αυθορμητισμό.

Οι εξετάσεις γι’ αυτό το επίπεδο διεξάγονται Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο.

  Goethe - Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom

 Αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο (C2) της κλίμακας των έξη επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Στο επίπεδο αυτό ο σπουδαστής είναι σε θέση να κατανοεί όλα όσα ακούει και διαβάζει και να εκφράζεται αυθόρμητα με ακρίβεια ακόμα και σε σύνθετα θέματα.

 Οι εξετάσεις γι’ αυτό το επίπεδο διεξάγονται Φεβρουάριο και Ιούνιο.

 *Τα επίπεδα γλωσσομάθειας που πιστοποιούνται με τις εξετάσεις του Goethe-Institut προσδιορίσθηκαν με βάση την κλίμακα επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER): από Α1 για αρχάριους μέχρι Γ2 για το ανώτατο γλωσσικό επίπεδο.

Test Deutsch als Fremdsprache

Η εξέταση TestDaF είναι μια γλωσσική εξέταση σε προχωρημένο επίπεδο. Στην κλίμακα των έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες περιλαμβάνει τα επίπεδα από Β2 έως Γ1 και αναγνωρίζεται από όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας που επιτρέπει την εισαγωγή σε αυτά.

Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 6 φορές το χρόνο (Φεβρουάριο – Απρίλιο - Ιούνιο – Ιούλιο – Σεπτέμβριο - Νοέμβριο).

Prüfung Wirtschaftdeutsch

Με την εξέταση Wirtschaftsdeutsch International (PWD) αποδεικνύετε ότι μπορείτε να συνεννοηθείτε με άνεση και σε υψηλό επίπεδο, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, γύρω από θέματα που αφορούν στον επαγγελματικό και στον οικονομικό τομέα. Η εξέταση PWD χαίρει παγκοσμίως ιδιαίτερης αναγνώρισης στους κύκλους των επιχειρήσεων και της επαγγελματικής ζωής.

Kleines Deutsches Sprachdiplom

Με το Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) αποδεικνύετε ότι έχετε άριστες γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. Μπορείτε να κατανοείτε δύσκολα πρωτότυπα (επί το πλείστον λογοτεχνικά) κείμενα και να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά άνετα και με σαφήνεια. Το γλωσσικό επίπεδο της εξέτασης αντιστοιχεί με αυτό της εξέτασης Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) με τη διαφορά, ότι ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει επιπλέον γνώσεις του γερμανικού πολιτισμού και της ζωής στη Γερμανία.

Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Μάιο – Νοέμβριο).

Grosses Deutsches Sprachdiplom

Με το δίπλωμα Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) αποδεικνύετε ότι έχετε γνώσεις γερμανικών σε επίπεδο σχεδόν μητρικής γλώσσας.

Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Μάιο – Νοέμβριο).